Лемежи

Прикачен инвентар за плуг по мостра на клиента от износоустойчиви стомани

Производство консумативи и работни органи за земеделска техника от износоустойчива стомана QUARD и NICRODUR, по мостра на клиента.